privacyverklaring

Privacyverklaring

Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe privacywet: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Wbp). Binnen onze organisatie worden diverse gegevens opgeslagen.

Alle gegevens rondom personeel vallen onder personeelszaken (HR) en zijn alleen op de kantoorlocatie aanwezig en alleen toegankelijk voor de directie/management.

Alle gegevens rondom uw kind bevinden zich in het kinddossier. Het kinddossier is van belang voor het volgen en begeleiden van uw kind, daarom bevindt deze zich op de opvanglocatie. Deze dossiers zitten in een afgesloten kast en zijn alleen toegankelijk voor medewerkers van onze organisatie.

Alle digitale data is met wachtwoorden beveiligd en staat onder beheer van de directie.

Naast de extra controle en toezicht op privacy is binnen de kinderopvang ook een registratie personenregister opgezet. Hierin worden alle mensen geregistreerd die beroepsmatig op de opvang komen tijdens de openingsuren. Hierin registreren wij bijvoorbeeld ook de JGZ-wijkverpleegkundige, etc. Harlekijn O&D heeft hiervoor een veiligheidscategorie 2+ registratie afgesloten bij Digidentity.

Foto’s

Binnen peuteropvang de Harlekijn worden regelmatig foto’s en-of video´s gemaakt waarop de kinderen en/of medewerkers welke die dag bij de opvang betrokken zijn, mogelijk geheel of gedeeltelijk herkenbaar zijn afgebeeld. Deze foto’s worden onder meer gebruikt voor websites en wervings-en voorlichtingsmateriaal. Voor het maken en publiceren van (portret)foto’s gelden wettelijke bepalingen. Voor het gebruik van foto’s (en andere persoonsgegevens) op internet geldt bovendien de Wet bescherming persoonsgegevens. Gezien het grote aantal foto’s en de vele gezichten op deze foto’s is het in de regel niet mogelijk iedereen van te voren om toestemming te vragen voor publicatie. De Harlekijn gaat echter zorgvuldig om met de belangen van afgebeelde personen. Mocht een ouder van het kind of personeelslid desondanks bezwaar hebben tegen het gebruik van een bepaalde foto, dan zal deze op diens verzoek zo mogelijk worden verwijderd.

Onze richtlijnen:

 • De Harlekijn maakt in de gids/formulieren en op de website duidelijk wat het beleid is ten aanzien van het maken en gebruiken van foto’s waarop kinderen en personeelsleden herkenbaar zijn afgebeeld.
 • Als kinderen of personeelsleden niet gefotografeerd willen/mogen worden, dan wordt dit gerespecteerd.
 • Wanneer kinderen of personeelsleden expliciet gevraagd wordt mee te werken aan het maken van publiciteitsfoto’s of video-opnamen, laat de Harlekijn de ouders of het personeelslid een verklaring ondertekenen waarmee toestemming voor publicatie gegeven wordt.
 • De Harlekijn zorgt ervoor dat de publicatie van foto’s waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld op geen enkele manier schadelijk kan zijn voor deze personen.
 • Voor de publicatie van foto’s (ook op de website van de Harlekijn) van reguliere opvang-situaties, activiteiten, uitstapjes etc. wordt niet van tevoren toestemming gevraagd van degene(n) die op de foto staat/staan. Wanneer een ouder van een kind of personeelslid bezwaar heeft tegen het gebruik van de foto, wordt deze indien mogelijk verwijderd.
 • Portretfoto’s die in opdracht van de geportretteerde zijn gemaakt (bv. pasfoto’s en klassenfoto’s), publiceert de Harlekijn alleen na toestemming van de geportretteerde(n).
 • De Harlekijn respecteert de auteursrechten van de fotograaf of de rechthebbende instantie, bijvoorbeeld door de naam van de fotograaf of rechthebbende instantie te vermelden.
 • Bij de beoordeling of de geportretteerde een redelijk belang heeft om zich tegen de publicatie van het portret te verzetten, zijn de achtergrond en omstandigheden van de geportretteerde bepalend. De volgende omstandigheden kunnen een redelijk belang vormen voor iemand om zich tegen publicatie te verzetten:− publicatie vormt een inbreuk op de privacy,− publicatie levert commercieel gezien schade op,− de geportretteerde wordt belachelijk gemaakt,− publicatie is schadelijk voor het imago,− het portret wordt gebruikt in een context waarmee de geportretteerde niet geassocieerd wil worden.

Contact

Harlekijn Opvang & Dienstverlening B.V.
KvK: 61865397
BTW: 854522621B01
Registratienummer Landelijk Register: 116226158

Kantoor/administratie:
Doelstraat 48
3155 AJ Maasland
sander@harlekijnmaasland.nl

Opvanglocatie:
(de Groene Oase)
Doelstraat 48
3155 AJ Maasland
telefoon: 0614229319 (8:30 – 12:00 uur)

www.harlekijnmaasland.nl

Nieuwsbrief

Twitter

 • Beste ouders/verzorgers, Na de meivakantie, vanaf maandag 13 mei, starten we met ons nieuwe thema ‘Ik en mijn fami… ,
 • Vandaag kwam er een lammetje op bezoek in de klas. Wat was ze lief en zacht.,
 • Het is nog winter, maar wij zijn begonnen aan ons nieuwe thema: Vier de lente met Puk! We hebben samen met Puk al w… ,
Naar Boven